HistorieHistorie

De Shri Sanatan Dharm Paramaribo Noord, SSDP, is opgericht op 26 april 1988. De organisatie beschikt over een tempel, de Shri Radha Krishna Mandir, een verenigingsgebouw, gemeenschapscentrum en een Shiválay (Heilige oord van God Shiv) gelegen aan de Commissaris Roblesweg 1299 te Blauwgrond.

De vereniging stelt zich ten doel het verkondigen, prediken en uitdragen van de Hindu Dharma en echt bevorderen en behartigen van de sociaal-culturele en religieuze belangen, de welvaart en het welzijn van de Surinaamse gemeenschap.

De vereniging tracht haar doel langs de wettige weg te verwezenlijken door onder meer:

 1. Het organiseren, stimuleren en coördineren van sociale, culturele en religieuze activiteiten alsook voorlichting.
 2. Het treffen van voorzieningen op sociaal, cultureel en religieus gebied; Zoals het oprichten en in stand houden van mandirs, scholen, kindertehuizen, tehuizen voor de oude dagen, bibliotheken, sportcentra, crematoria, begraafplaatsen, ziekenhuizen, buurthuizen, onderwijsinstellingen etc.
 3. Het oprichten van afdelingen op diverse plaatsen.
 4. Het onderhouden van contacten met het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen zuster en andere gelijksoortige organisaties.
 5. Het onderhouden van contacten met en het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen Hindu’s onderling, alsmede met andere groepen, met eerbiediging van ieders eigen identiteit en cultuur.
 6. Het verschaffen van informative en het geven van voorlichting omtrent de sociaal, culturele en religieuze achtergronden van de Hindu’s aan alle belangstellenden ter bevordering van harmonie, vriendschap en een beter onderling begrip.
 7. Het onderhouden van een goede samenwerking met alle organisaties, instellingen en diensten die voor een goede hulp- en dienstverlening van belang zijn.
 8. Het zich bezighouden met sociaal zwakkeren en kinderverzorging en met de verzorging van zieken, bejaarden en gehandicapten hen daarbij te helpen en steun en medewerking te verlenen aan hulp- en steunakties en/of deze te bevorderen en/of zelf te organiseren.
 9. Het aanwenden van alle wettige middelen die voor de realisering van gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Het idee om een mandir te bouwen op Blauwgrond dateert van 1976. Wijlen de heren G. Boedhoe en de D. Soeknandan bespraken dit idee, allen bewoners van Blauwgrond. Het was de heer D. Soeknandan die dit idee doorzette. In 1986 werd het idee besproken met wijlen de heer S. Naraina. De heer Naraina deed zijn uiterste best om een perceel ter beschikking te krijgen. Nadat hij dit toegewezen kreeg was de heer Boedhoe niet eens met de ligging van dit stuk grond. Dhr. Boedhoe stelde hem toen voor om het huidig terrein aan te vragen, welke toen een zwampgebied was. Uiteindelijk werd een perceel met een grootte van 2000 m2 toegewezen aan de organisatie.

Vermeldenswaard is dat dhr. Naraina Rooms Katholiek was en toch intensief heeft meegewerkt voor het verkijgen van het perceel, waarop de mandir neergezet zou worden. Het is dhr. D. Soeknandan uiteindelijk gelukt om een bereidsverklaring te krijgen voor het betreffende perceel.

Wijlen de heer L. Chandrikasingh, indertijd voorzitter van de vereniging Rabindrenath Tagore, was nauw betrokken bij de bouw van de mandir. Voor de aanvraag van het perceel is zodoende gebruik gemaakt van de statuten van de vereniging Rabindrenath Tagore, waarbij SSDP voorgesteld werd als een onderafdeling van de vereniging Rabindrenath Tagore.

Bij de eerste vergadering, na het verkijgen van het perceel, stelde de heer L. Chandrikasingh voor om dhr. G. Gangaram Panday als voorzitter aan te stellen. Dhr. G. Gangaram Panday accepteerde dit voorstel en staande de vergadering werd een bestuur gekozen.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende heren:

 1. G. Gangaram Panday (voorzitter)
 2. G. Boedhoe (wijlen)
 3. H. Ramsukul (wijlen)
 4. T. Nidhansingh
 5. P. Gangadien
 6. D. Soeknandan (wijlen)
 7. A. Soekhai (wijlen)

De bouwtekening van de huidige mandir werd gemaakt door Ir. Lakhi. De eerste steenlegging vond plaats op 1 mei 1989. Met behulp van donaties, buurtbewoners en anderen begon de bouw van de mandir. Na 2 jaren woeste arbeid vond op 15 december 1991 de plechtige opening plaats van de Shri Radha Krishna Mandir annex keuken en verenigingsgebouw. Dit geschiedde middels een 5-daagse Gítá yagya, welke werd geleid door wijlen Pt. Sewnarain Lachman.

De boog is het heilige (ohm)   en de pijl is onze eigen ziel. Het Brahman (God) is het doelwit, het doel van de ziel. Laat de waakzame ziel één in Hem zijn, zoals een pijl één wordt met zijn doel van de ziel (Bron: Mundaka Upnishad).